<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
از : ضريب همبستگي چند گانه ◄ داده هاي نرمال بعد بالا ◄ ماتريس كو.... تا : ضريب همبستگي چند گانه ◄ داده هاي نرمال بعد بالا ◄ ماتريس كوواريانس تكين ◄ برآوردگر جايگذاري ◄ آزمون جايگشتي
بازگشت