<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : داده كاوي اطلاعات طرح نيروي كار به منظور استخراج قاعده هاي .... تا : ديوفانتوس، كرجي و معادلات درجۀ دوم
بازگشت