<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : زنجيرهاي ماركف منظم و ويژگيهاي آنها تا : زيج هاي دورۀ اسلامي: مجموعۀ مقاله هاي بنو ون دالن
بازگشت