<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
يادداشتهاي تاريخي: دو بخش بازيافته از اصل عربي كتاب الصّيدنۀ ابوريحان بيروني
2
يادداشتي بر سخنراني آقاي دكتر سيد عباداله محموديان، در افتتاحيه 54امين كنفرانس رياضي ايران
3
يادداشتي بر سخنراني پروفسور اميدعلي شهني كرم زاده در شانزدهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران (مازنداران- بابلسر)
4
يادي از استاد محمدتقي مدرس رضوي
5
يادي از رضا سرهنگي پژوهشگر نقوش هندسي در هنر اسلامي
6
يك پدر و پسر مسأله اي مهم در هندسه را به كمك اريگامي حل كردند
7
يك تابستان گرم و طولاني، چند نكته و يك كارنامه اجمالي: در پايان تجربه شورانگيز و پرچالش 5 سال انتشار خبرنامه
8
يك روش درون يابي براي محاسبۀ مطالع مايل در دورۀ اسلامي
9
يك رياضيدان كاربردي با جعبه ابزاري غيرمنتظره
10
يك عمر ترجمه و ويراستاري رياضيات: گفت و گويي با استاد سيامك كاظمي
11
يك قرن با رائو
12
يك نشان فيلدز براي رويكردي ورزشي به رياضيات
13
يوزپلنگِ هشت پا، مروري بر شرح عنكبوتهاي جهنده در كتاب الحيوان جاحظ
بازگشت