<< مقالات الكترونيكي لاتين >>
<< بر اساس عنوان >>
from : Qotb al-din al-Shirazi's appendix to book I of his Persian .... until : Qutb al-Din Shirazi's medical work, al-Tuhfa al-Sadia (commentary on volume 1 of Ibn Sina's al-Qanun fi al-Tib) and its sources
بازگشت