<< كتابهاي فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
وات، جيمز، 1736 - 1819م- ادبيات نوجوانان ◄ ماشين هاي بخار - انگلستان - سرگذشتنامه - ادبيات نوجوانان ◄ مخترعان
2
واژه پردازي ◄ كامپيوترها - راهنماي آموزشي
3
وب - ابزارهاي جستجو◄جستجوي اينترنتي
4
وب - دستيابي موضوعي ◄ فهرست نويسي منابع شبكه كامپيوتري
5
وب - سايت ها - طراحي
6
وب - سايت ها - طراحي
7
وب - سايتها - طراحي
8
وب - سايتها- طراحي ◄وب - سايتها- مديريت
9
وب ◄اينترنت ( شبكه كامپيوتري)
10
وب ◄اينترنت ( شبكه كامپيوتري)
11
وبگاه ها -- طراحي ◄ Web sites -- Design ◄ زبان نشانه گذاري فرامتني ◄ HTML (Document markup language)
12
ورد 2000 ( فايل كامپيوتر)◄واژه پردازي
13
ورد 2010( فايل كامپيوتر) ◄ واژه پردازي
14
ورد مايكروسافت ◄ واژه پردازي
15
ورد مايكروسافت ◄واژه پردازي
16
ورد مايكروسافت ◄واژه پردازي◄ورد مايكروسافت تحت ويندوز
17
ورد مايكروسافت تحت ويندوز◄واژه پردازي
18
وريلاگ (زبان توصيفي سخت افزار كامپيوتر) ◄ كامپيوترهاي رقمي -- طرح و ساختمان -- داده پردازي
19
وزارت آموزش و پرورش - موسسات پژوهشي
20
وصال، منوچهر- سرگذشتنامه ◄ بهبوديان ، جواد - سرگذشتنامه ◄ رياضيدانان ايراني - سرگذشتنامه
21
ويراستاري ◄ فن نگارش
22
ويروسهاي كامپيوتر◄ويروس كش مايكروسافت
23
ويروسهاي كامپيوتري◄ويروسهاي كامپيوتري- آزمونها و تمرينها( متوسطه )
24
ويژوال بيسيك ( زبان برنامه نويسي كامپيوتر)◄كيوبيسيك ( زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
25
ويژوال بيسيك (زبان برنامه نويسي كامپيوتر)◄بيسيك ( زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
26
ويژوال بيسيك اسكريپت ( زبان برنامه نويسي كامپيوتر)◄زبان نشانه گذاري فرامتني
27
ويژوال بيسيك مايكروسافت ◄بيسيك ( زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
28
ويژوال بيسيك مايكروسافت ◄بيسيك ( زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
29
ويژوال سي + + مايكروسافت ◄سي + + (زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
30
ويژوال سي شارپ مايكروسافت ◄سي شارپ (زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
31
ويندوز 2000 مايكروسافت ◄سيستمهاي عامل ( كامپيوتر)
32
ويندوز 98 مايكروسافت ◄ويندوز 98 مايكروسافت - آزمونها و تمرينها
33
ويندوز 98 مايكروسافت ◄ويندوز 98 مايكروسافت - آزمونها و تمرينها
34
ويندوز 98 مايكروسافت ◄ويندوز مايكروسافت ( فايل كامپيوتر)◄سيستمهاي عامل (كامپيوتر)
35
ويندوز 98 مايكروسافت ◄ويندوز مايكروسافت (فايل كامپيوتر)
36
ويندوز ان تي - مايكروسافت ◄سيستمهاي عامل (كامپيوتر)
37
ويندوز ايكس پي - راهنماي آموزشي
38
ويندوز ايكس پي ◄سيستمهاي عامل ( كامپيوتر)
39
ويندوز ايكس پي ◄سيستمهاي عامل ( كامپيوتر)
40
ويندوز ايكس پي ◄سيستمهاي عامل ( كامپيوتر)
41
ويندوز مايكروسافت ( فايل كامپيوتر)◄سيستمهاي عامل ( كامپيوتر)◄ويندوز 95 مايكروسافت ◄ويندوز 98 مايكروسافت
42
ويندوز مايكروسافت (فايل كامپيوتر )◄سيستمهاي عامل (كامپيوتر )
43
ويندوز مايكروسافت (فايل كامپيوتر)◄سيستمهاي عامل (كامپيوتر)
44
ويندوز مايكروسافت (فايل كامپيوتر)◄سيستمهاي عامل (كامپيوتر)◄ويندوز 2000 مايكروسافت
45
وينر، نوربرت ، 1894 - 1964، - reneiW, trebroNسرگذشتنامه
بازگشت