<< كتابهاي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ياد دادن براي ياد گرفتن
2
يادداشت هايي درباره نظريه هاي انگيزشي در آموزش و پرورش
3
ياددهي - يادگيري بهتر با فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه
4
يادگيري آزادوازراه دور
5
يادگيري از طريق بازي (بازي هاي آموزشي براي كودكان از دو تا چهار ساله )
6
يادگيري از طريق همياري
7
يادگيري الكترونيكي در قرن 21
8
يادگيري با لذت: (مهارت هايي براي درس خواندن اثربخش)
9
يادگيري خلاق
10
يادگيري خلاق ، كلاس خلاق
11
يادگيري راهي به سوي پر كردن شكاف ديجيتالي: با تاكيد بر تجربه سه كشور سوئد، ژاپن و انگلستان
12
يادگيري رياضي از طريق معما و بازي - براي دانش آموزان پايه اول، دوم و سوم-
13
يادگيري ژرف
14
يادگيري ژرف با Python
15
يادگيري عاشقانه رياضي
16
يادگيري فعال
17
يادگيري ماشين با Python
18
يادگيري متفاوت: راهنمايي براي ماندگاري كودكاني كه يادگيري متفاوت(LD) دارند
19
يادگيري مشاركتي
20
يادنامه بهشت آيين
21
يادنامه بيست و پنج سال كنفرانس رياضي
22
يادنامه دكتر محسن هشترودي( ياد آر، ز شمع مرده ، ياد آر)
23
يادنامه محمدبن موسي خوارزمي
24
ياري كودك به كودك
25
يزد
26
يزد، پرديس كوير
27
يك ، دو، سه ، بينهايت
28
يك ، دو، سه ، بينهايت
29
يك ، دو، سه ، بينهايت
30
يك ذهن زيبا
31
يك روز با آمار
32
يك روز زندگي پسرك قبطي ( داستان تاريخي )
33
يك: كوانتوم، عرفان و درمان
34
يوهان گوتنبرگ: پدر صنعت چاپ
بازگشت