<< CDهاي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ساختمان و تجهيزات كتابخانه: مديريت و برنامه ريزي/ پرويز عازم
2
سارا نائيني: دوره گزارش نويسي، اسفند 1395
3
سالنامه آماري استان اصفهان 1387
4
سالنامه آماري ايران 1389
5
سالنامه آماري كشور
6
سالنامه آماري كشور 1396
7
سپهر حاجبي: سمينار تركيبيات ناساختاري، 95/11/28
8
سخنراني Professor Len Berggren
9
سخنراني آقاي پروفسور عباس عدالت: A square law of attraction for strong patterns of Hopfield networks and modeling behavioral prototypes and psychotherapy 1394/1/29
10
سخنراني آقاي پروفسور علي قدسي: non-linear dimensionality reduction by isometric patch alignment، 1395/2/8
11
سخنراني آقاي پيام سراجي بر اساس مقالات پروفسور رضا سرهنگي: روش پاره بندي در كاشيكاري سنتي ايران، 18/2/1393
12
سخنراني آقاي پيام سراجي: تاريخچه تكامل دستگاه هاي اعداد، 15/5/1393
13
سخنراني آقاي حميد صانعي : آمار و توليد، 3/7/1393
14
سخنراني آقاي دكتر زارع نهندي در مورد اتحادهاي دترميناني
15
سخنراني آقاي طغيان انگشتري: چرا به كودكان دبستاني رياضيات آموزش داده مي شود؟، 4/2/95
16
سخنراني آقاي مدنيان و آقاي پرويز شهرياري 10/4/1379 ﴿ گردهمايي دبيران رياضي ﴾
17
سخنراني آقاي مهدي رجبعلي پور: برنامه ريزي درسي رياضي ، 23/2/1392
18
سخنراني اساتيد دانشگاه هاروارد و MIT، تاريخ 6/8/1394
19
سخنراني استاد ماهرالنقش : هلند شهريور 1385
20
سخنراني پرفسوربرگرن: آثار از دست رفته ﴿ ابوسهل كوهي ﴾7 / 12/1389
21
سخنراني پروفسور تري ميلز: جدول عمر، 10/6/1393
22
سخنراني پروفسور رضا
23
سخنراني پروفسور رضا در سال 1386
24
سخنراني پروفسور سيد مهدي گلشني با عنوان جنبش نرم افزاري
25
سخنراني پروفسور هخندايك Jan Hogendijkتحت عنوان : رياضيات ايراني قرون سوم تا نهم هجري و ارتباط آن با رياضيات هلند در قرون شانزده و هفده ميلادي
26
سخنراني پروفسور هخندايك در كتابخانه شهرداري اصفهان
27
سخنراني پروفسور هشترودي: انسان در فضا
28
سخنراني پروفسور هشترودي: جهان متحول
29
سخنراني پروفسور هشترودي: خيام
30
سخنراني پروفسور هشترودي: خيام و منطق
31
سخنراني پروفسور هشترودي: شناخت جهان
32
سخنراني پروفسور هشترودي: منطق رياضي
33
سخنراني پيرامون آموزش رياضي
34
سخنراني جناب آقاي اكبر زماني: نخستين بنيانگذاران رياضيات در جهان، 15/5/1393
35
سخنراني جناب آقاي طغيان انگشتري: مقدمه شناخت شيوه هاي رشد پايدار كودكان، باز تعريف جانبدارانه كودكي، بازي ، آموزش ، و رياضيات : 25/1/1393
36
سخنراني دكتر اميد علي كرم زاده 6/08/1391
37
سخنراني دكتر اميدعلي شهني كرم زاده (1393/8/10)، دكتر رجبعلي پور (1392/2/23)، دكتر توسلي (جشنواره خانه رياضيات) و دكتر منصوري (1393/8/10)
38
سخنراني دكتر بهبوديان
39
سخنراني دكتر بينا: تاريخ رياضي
40
سخنراني دكتر سوواراياپاي در مورد تاريخچه اعداد در هند
41
سخنراني دكتر وحيد پرتوي نيا: ديدگاه بيزي بر خوشه بندي داده ها، 18/5/1393
42
سعيد گازر: Psycho Acoustic
43
سعيد مجيدي: يادگيري تقويتي Reinforcement Learning
44
سعيده احمدي: رنگ آميزي گراف
45
سعيده حيدري: كارگاه آشنايي با اصول و فنون يك تدريس جامع بخش معلمان، ۹۶/۵/۱۰
46
سفر اسرارآميز: فيلم آموزشي پايه چهارم و پنجم
47
سلمان بيگي: آشنايي با نظريه محاسبات كوآنتومي: ۹۶/۹/۲
48
سمينار Andrej Blejec: كاربرد داده هاي شبيه سازي شده و پويا نماها در تدريس مفاهيم آماري، 30 مرداد 1395
49
سمينار آقاي Christian Mauduit (كريستين مادوئيت): mathematical activities for young student (فعاليت هاي رياضي براي دانش آموزان جوان)، 95/3/8
50
سمينار آقاي Thierry Monteil: an introduction to sage mathematics software system، چهارده سپتامبر ﴿94/6/23)
51
سمينار آقاي Thierry Monteil: are all aperiodic tilings substitutive?: سيزدهم سپتامبر ﴿94/6/22)
52
سمينار آقاي احسان حق شناس: آشنايي با بيوانفورماتيك، 28/1/1393
53
سمينار آقاي دكتر احمد فاتحي: مسايل آموزش رياضي و برنامه ريزي درسي، 94/7/20
54
سمينار آقاي دكتر اسماعيل زاده: تفكر سيستمي، 22/12/1392
55
سمينار آقاي دكتر اميد نقشينه ارجمند: از قضيه فيثاغورث تا سري هاي فوريه، 6/11/1393
56
سمينار آقاي دكتر حسين شاه محمدي: حل معماها به عنوان ابزاري براي موفقيت تحصيلي، 6/5/1394
57
سمينار آقاي دكتر سعيد گازر: Challenges in Processing of the Intracardiac Electrogram During Surgery for Atrial Fibrillation، 1394/4/25
58
سمينار آقاي دكتر مجيد ميرزاوزيري: جدول نظام دار، 6/11/1393
59
سمينار آقاي دكتر مجيد ميرزاوزيري: شكل هاي دو به دو متقاطع، 6/11/1393
60
سمينار آقاي سروش حاج زرگر باشي: the idea of parallel processing، 94/9/26
61
سمينار آقاي فريدون فراهان: معماري بستك، 94/9/25
62
سمينار آقاي فريدون فراهاني: معماري و موسيقي، 94/12/6
63
سمينار آقاي كيوان آقا بابايي: مروري بر ساختار و ديناميك شبكه‌هاي پيچيده، 2/12/1393
64
سمينار آقاي محمد حسن حسيني: عوامل اصلي رياضي هراسي چيست و موانع استقبال دانش آموزان از حل مسائل رياضي كدامند؟ 6/11/1393
65
سمينار آقاي محمدرضا رجالي: Segment Trace: A Probabilistic Based Approach For Segmenting Execution Traces Into Distinct Execution Phases، 1394/5/5
66
سمينار آقاي مهرداد ايزدي: تشخيص بيماري ها با استفاده از آناليز چشم انسان
67
سمينار آقاي نويد نصر اصفهاني: رويايتي ديگر از خوان ششم رستم و كاربرد گل آفتابگردان در علوم كامپيوتر، 4/10/1393
68
سمينار آقايان ويلفرد دي گراف و تام رين گوت: مقايسه محاسبات در شهر رم با استفاده از سنگ ريزه و ايران با استفاده از ماسه (كارگاه عملي با چشم اندازي تاريخي)، 95/2/11
69
سمينار بررسي روش ها و مسائل آزمون هاي ورودي دانشگاه ها
70
سمينار به مناسبت تولد عمر خيام و روز رياضيات : 29 ارديبهشت 1378
71
سمينار چالش هاي صنعت، فرصت هاي علوم كامپيوتر: عليرضا حق شناس ﴿ همراه با معرفي خانه رياضيات اصفهان ﴾ 17/12/1393
72
سمينار خانم آسيه شفيعي: بهبود كران بالا براي نرخ اطلاعات طرح هاي تقسيم راز القا شده به وسيله واموس ماترويد، 94/7/16
73
سمينار خانم زهرا ملك: امضاهاي انكارناپذير فاقد گواهي با استفاده از نگاشت هاي دو خطي، 14/12/1393
74
سمينار خانم شهره معراج پور: اينرسي و انرژي ماتريس هاي فاصله در برخي از گراف ها، 94/8/21
75
سمينار خانم شيوا انصاري پور و امير كيان ارثي: عكاسي، 94/12/5
76
سمينار خانم مريم براتي: كران هاي جديد روي ميانگين نرخ اطلاعات طرح هاي تقسيم راز براي ساختارهاي دسترسي آستانه وزن دار بر پايه گراف، 14/12/1393
77
سمينار خانم منصوره باقري: طرح هاي تقسيم راز چندبخشي ايده آل، 94/7/16
78
سمينار دكتر اصغري 3/12/1391
79
سمينار دكتر رنجبر درمورد رياضيات و هنر 4/08/1391
80
سمينار روز آمار: 30/7/1393
81
سمينار روز جبر ﴿بزرگداشت ابوموسي خوارزمي﴾، 94/8/7
82
سمينار روز جبر: 8/8/1393
83
سمينار مدرسه و فناوري اطلاعات
84
سمينار معرفي ماشين حسابهاي Casio
85
سمينار معماري و موسيقي، با سخنراني آقاي دكتر فريدون فراهاني 30/8/1393
86
سمينار و سخنراني جناب آقاي محسن محمدزاده، رئيس انجمن آمار ايران. 16/9/1391
87
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان : دكتر اكرم شيخ عليشاهي: هندسه گره ها و ناورداهاي آن ، 5/2/1392
88
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان : سمينار خانم سليمانيان با عنوان بهينه سازي استوار 17/12/1391
89
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: آقاي پيام سراجي: نتايجي جديد پيرامون قضيه هاي ناتماميت گودل 30/3/1392
90
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: آقاي صديقين : محدوديت هاي علم رياضي 31/01/1391
91
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: از شيمي بياموزيم اكسير كردن بدي ها واحيا كردن خوبي هارا14 /02/1391
92
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: جناب آقاي عمران مرادي: فناوري مدرن رياضي وار + ذهن كنجكاو انسان = تلسكوپ فضايي + دركي والاتر از جهان، 29/1/1392
93
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: خانم زينب سجاديه : بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري بر اساس ارزش در معرض خطر ومقايسه ي آن با الگوريتم ژنتيك11/03/1391
94
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: خانم ساناز خادم القرآني: نانوتكنولوژي و مدل سازي 22/4/1391
95
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: خانم سميه مرادي: معرفي سيستم رمزي دوگان RSA و بررسي امنيت آن 29/4/1391
96
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: خانم شيخ بهايي: قانون جمع سرعت هاي نسبيتي اينشتين وهندسه ي هذلولوي، 20/07/1391
97
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: رسول سليمي: مربع هاي جادويي، 1/10/1390
98
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: سميه سماعي: چگونه با يك مجموعه، كد بسازيم!17/1/1391
99
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات اصفهان: مهرناز آقانوري و علي اسماعيلي: مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي مكاترونيك و رباتيك. 4/12/1390
100
سمينارهاي هفتگي خانه رياضيات: اعضاي گروه رياضيات در شيمي: آيا آب دريا هم آشاميدني است؟ اگر پديده اسمز را مي شناسي، آري!، 13/4/1392
101
سمينارهاي هفتگي دانشجويي خانه رياضيات اصفهان: جناب آقاي سروش حاج زرگرباشي: آشنايي با نظريه بازي ها 17/4/1393
102
سميناري با حضور اعضاي انجمن علمي و پژوهشي و استادان خانه رياضيات
103
سنجش برتري از طريق خودارزيابي در جايزه ملي كيفيت ايران بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM
104
سهيل مهاجر: از خط راست هم كوتاهتر
105
سهيل مهاجر: لم اسپرنر
106
سومين جلسه حلقه مطالعه راهكارهاي تبديل آموزش از رده خدمات به رده توليد 1393/6/13 (عنوان اين جلسه: ژاپن و الگوي پژوهش و بهسازي آموزشي)
107
سومين جلسه گردهمايي جامعه آزاد رايانش ابري اصفهان
108
سياره بي باك : Fearless Plane
109
سياره زمين: مستندي جذاب درباره زمين و حيات وحش Planet earth
110
سيستم هاي عامل / ويليام استالينگز
بازگشت