<< طرحهاي تحقيقاتي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بازي بااعداد
2
بحثي پيرامون شمارش
3
بخش پذيري
4
بخش پذيري
5
بررسي برخي از عوامل موثر بر علاقه دانشجويان به رشته هاي تحصيلي در بعضي رشته هاي دانشگاهي در شهر اصفهان در سال تحصيلي 80 - 79 در دانشگاه هاي صنعتي ، اصفهان ، نجف آباد و خوراسگان
6
بررسي تحليلي و تطبيقي تأثير دانش افزايي معلم بر پيشرفت رياضي دانش آموزان پايه چهارم در دو كشور ايران و آلمان بر اساس داده هاي تميز 2007
7
بررسي رنگ آميزي ها suoinomraH, etelpmoc, tcaxEو latoTدر چند گراف خاص
8
بررسي روند تغييرات دو رقم سمت راست توانهاي اعداد
9
بررسي زندگي سالمندان
10
بررسي عملكرد ايرانيان داخل كشور و مشترك در oohayدر شبكه اطلاع رساني tenretni
11
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان موفقيت دانش آموزان سال سوم دبيرستان شهر اصفهان
12
بررسي عوامل موثر در قبولي كنكور
13
بررسي فعاليت هاي خانه رياضيات اصفهان
14
بررسي كيفيت تدريس درس آمار و مدل سازي در دبيرستان
15
بررسي مسابقات تورنمنت شهرها
16
بررسي مقايسه اي نرم در فضاهاي نرم دار
17
بررسي وضعيت علاقه و آشنايي دانش آموزان و معلمان به علم آمار
18
بعد چهارم
19
بلور در جهان شگفتي ها
20
به دست آوردن بسط توان 2 اعدادي كه ...
بازگشت