<< طرحهاي تحقيقاتي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : راه هاي اثبات قضيه فيثاغورث تا : رياضيدانان نامي ايران (ازقرن دوم تا قرن دهم )
بازگشت