<< جزوه ها >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بازي هاي مشاركتي
2
بحر الجواهر في علم الدفاتر
3
بدون پژوهش و مطالعه تصميم گيري نكنيم: برترين هاي جشنواره پژوهش فناوري كشور
4
برخي از مسائل حل نشده اعداد اول (2)
5
بررسي پس انداز ملي در ايران طي دوره 1374-1353
6
بررسي تأثير اعتبارات بانكي بر سرمايه گذاري و توليد در اقتصاد ايران با تأكيد بر بخشهاي صنعت و معدن و كشاورزي
7
بررسي تأثير حذف رايانه برخي كالاهاي اساسي بر دهكهاي درآمدي به تفكيك خانوارهاي شهري و روستايي
8
بررسي تناسبات هندسي و رياضي در ساختار شكلي بناهاي پيش از اسلام ايران
9
بررسي تنگناها و مشكلات آموزش و پرورش فعلي كشور و ضرورت تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش
10
بررسي رابطه تورم و پول در اقتصاد ايران بر اساس مدل پيش بيني تورم P
11
بررسي مشكلات آموزشي نابينايان در ارتباط با آموزش رياضي و علوم
12
بررسي وجود حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار
13
بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي استان اصفهان در دروس كتبي
14
بررسي وضعيت چكهاي بانكي در شبكه بانكي كشور
15
بررسي وضعيت معافيت هاي مالياتي در ايران
16
برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران ﴿ طرح جامع تحول بنيادين برنامه هاي درسي و تربيتي ﴾
17
برنامه ريزي آموزشي دوره ي كارشناسي آمار
18
برنامه ي نمونه ي يك واحد درسي علوم در آموزش همگاني
19
بهاي انرژي در ايران و جهان
بازگشت