<< جزوه ها >>
<< بر اساس عنوان >>
1
نامه هاي عمومي انجمن رياضي استان كردستان از بدو تأسيس تاكنون
2
نتايج بررسي آماري خدمات آزمايشگاهها و پرتونگاريهاي مستقل بخش خصوصي در مناطق شهري در سال 1380
3
نتايج بررسي آماري خدمات آموزشگاههاي آزاد بخش خصوصي (ماشين نويسي، زبان خارجه و رانندگي)
4
نتايج بررسي آماري خدمات اقامتگاههاي همگاني بخش خصوصي در مناطق شهري كشور
5
نتايج بررسي آماري خدمات بيمارستان ها، درمانگاهها و مراكز جراحي محدود و سرپايي بخش خضوصي در سال 1381
6
نتايج بررسي آماري خدمات حمل و نقل جاده اي بخش خصوصي كشور در سه ماهه سوم سال 1382
7
نتايج بررسي آماري خدمات حمل و نقل ريلي بخش خصوصي كشور در سال 1381
8
نتايج بررسي آماري خدمات دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق كشور
9
نتايج بررسي آماري خدمات سينماها تئاترهاي بخش خصوصي كشور درسال 1380
10
نتايج بررسي آماري خدمات شركت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده اي بار و مسافر بخش خصوصي كشور در سال 1381
11
نتايج بررسي آماري خدمات شركت هاي حمل و نقل بين المللي كالا(بخش خصوصي) در سال 1381
12
نتايج بررسي آماري خدمات شركت هاي هواپيمايي بخش خصوصي كشور در سال 1381
13
نتايج بررسي آماري خدمات شركتهاي رايانه اي بخش خصوصي در مناطق شهري كشور در سال 1379
14
نتايج بررسي آماري خدمات شركتهاي كارگزاري دريايي و مؤسسات كشتيراني بخش خصوصي كشور در سال 1381
15
نتايج بررسي آماري خدمات عكاسخانه هاي بخش خصوصي كشور در سال 1381
16
نتايج بررسي آماري خدمات لباسشويي هاي بخش خصوصي در مناطق شهري كشور در سال 1381
17
نتايج بررسي آماري خدمات مؤسسات كرايه دهنده اتومبيل در مناطق شهري كشور در سال 1380
18
نتايج بررسي آماري خدمات مهدهاي كودك بخش خصوصي در مناطق شهري كشور در سال 1380
19
نتايج بررسي آماري دفاترخدمات مسافرت هوايي و جهانگردي و دفاتر شركت هاي هواپيمايي خارجي بخش خصوصي كشور در سال 1381
20
نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1381
21
نتايج بررسي كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور در سه ماهه سوم و نهم سال 1382(بر اساس سال پايه 1376)
22
نجوم دبستان
23
نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران: آشنايي با زبان LOGO
24
نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران: آشنايي با نرم افزار آماري MINITAB
25
نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران: كارگاه تاريخ رياضي
26
نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران:آشنايي با نرم افزار آماري STATGRAPHICS
27
نرم افزار SAS
28
نشريه خبري همايش رياضي خمين
29
نظريه اعداد
30
نظريه اعداد
31
نظريه بازي ها
32
نعل اسب اسميل
33
نقش ارزيابي كلاسي در عملكرد دانش آموزدر تيمز
34
نكاتي در مورد حساب ذخيره تعهدات ارزي
35
نگاهي به ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي در چند كشور جهان
36
نگاهي به ازرشيابي از پيشرفت تحصيلي در چند كشور جهان: سمينار تبيين راهكارهاي همكاري انجمن هاي علمي آموزشي معلمان كشور با سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
37
نگاهي گذرا به هدفها و نظام آموزشي ايران از 1332 تا پيروزي انقلاب
38
نماگرهاي جمعيتي ايران ۷۵-۱۳۳۵
39
نمايشگاه ششمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي
40
نمونه سؤالات آشنايي با مثلثات ﴿اول دبيرستان﴾
41
نمونه سؤالات المپياد واترلو ﴿شامل: محاسبات ساده و درصد- مختصات- بازيهاي رياضي﴾
42
نمونه عددهاي نوشته شده به خط پهلوي ﴿دوره ساساني﴾
43
نهمين دوره المپيادهاي علمي بسيج (سال تحصيلي ۱۳۸۴- ۱۳۸۳): دفترچه سؤالها
بازگشت