<< جزوه ها >>
<< بر اساس عنوان >>
1
واژه نامه آناليز
2
واژه نامه نگره آمار
3
واژه هاي پزشكي (پيشنهاد و تأييد گروه پزشكي فرهنگستان زبان و ادب فارسي و فرهنگستان علوم پزشكي)
4
واژه هاي تخصصي حمل و نقل درون شهري- جاده اي (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
5
واژه هاي تخصصي رايانه (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
6
واژه هاي تخصصي سينما و تلويزيون 1 (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
7
واژه هاي تغذيه و صنايع غذايي (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
8
واژه هاي حمل و نقل ريلي مترو- راه آهن (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
9
واژه هاي حمل و نقل هوايي (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
10
واژه هاي ژئوفيزيك (پيشنهاد و تأييد فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران گروه ژئوفيزيك)
11
واژه هاي شيمي (پيشنهاد و تأييد فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران گروه واژه گزيني شيمي)
12
واژه هاي علوم دامپزشكي (شاخه پاتو بيولوژي) پيشنهاد و تأييد فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران گروه واژه گزيني علوم دامپزشكي
13
واژه هاي علوم زمين (پيشنهاد و تأييد فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران گروه واژه گزيني علوم زمين)
14
واژه هاي كشاورزي شاخه زراعت و اصلاح نباتات (پيشنهاد و تأييد فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران گروه كشاورزي- اصلاح نباتات)
15
واژه هاي گردشگري و جهانگردي (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
16
واژه هاي مخابرات (پيشنهاد و تأييد مركز تحقيقات مخابرات ايران گروه واژه گزيني مخابرات)
17
واژه هاي مشترك حمل و نقل (پيشنهاد گروههاي حمل و نقل ريلي (مترو- راه آهن)، هوايي، درون شهري- جاده اي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
18
واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي (واژه هاي عمومي)
19
واژه هاي مهندسي محيط زيست و انرژي (پيشنهاد و تأييد فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران گروه مهندسي محيط زيست و انرژي)
20
واژه هاي هنرهاي تجسمي (پيشنهاد و تأييد فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران شاخه هنرهاي تجسمي گروه هنر)
21
واژه هاي ورزش (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)
22
واگذاري سهام شركت هاي دولتي
23
وضعيت كلي دوره هاي آموزشي و تأثيرپذيري ناحيه 3 از جمعيت مهاجر
24
ويژه نامه سي و هشتمين كنفرانس رياضي ايران
25
ويژه نامه همايش توسعه و پيشرفت علمي كشور در برنامه پنجم 23 ارديبهشت ماه 1388
بازگشت