<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
چارچوب محتواي رياضي در آموزش هاي فني و حرفه اي ايران
2
چالش هاي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران
3
چالشهاي بخش خصوصي آموزش عالي ايران
4
چالشهاي پيش روي پژوهش و آموزش ميان رشته اي در نظام آموزش عالي ايران
5
چالشهاي ساختاري آموزش عالي و اشتغال در ايران
6
چالشهاي فرهنگي- اجتماعي و نيروي انساني آموزش عالي ايران در بعد توسعه فناوري اطلاعات (بررسي تطبيقي در نظامهاي آموزش عالي جهان)
7
چالشهاي مديران مدارس ابتدايي شهر اهواز در رهبري مدرسة مجازي: مطالعة پديدارشناختي
8
چالشهاي نوظهور آموزش عالي ايران و ارائه الگوي مفهومي؛ يك مطالعه گراندد تئوري
9
چت جي پي تي
10
چرا آيزنشتاين محك آيزنشتاين را اثبات كرد و چرا اصلا شونمان آن را كشف كرد
11
چرا دوگانگي ميان برونگرايي و درونگرايي نبايد منحل شود: تحليلي از تاريخ تمايز علم محض/ علم كاربردي
12
چرا علم مناظر در نقاشي ايرانيِ سده هاي هفتم تا نهم قمر ي به پرسپكتيو راه نبرد؟
13
چشم انداز نجوم دورۀ اسلامي
14
چگونگي تاثير كمبود ويژگ يهاي زباني كودكان با اختلال هاي طيف اتيسم بر تعامل اجتماعي آن ها در اواسط دوران كودكي و راهبردهاي مداخله
15
چگونه دانش آموزان دبيرستان را به انتخاب رشته رياضي فيزيك در دبيرستان و سپس انتخاب رشته هاي مهندسي در دانشگاه ترغيب و تشويق نماييم؟ (برنامه هاي پيشنهادي انجمن رياضي ايران) كارگروه ارتباط با صنعت
16
چگونه يك مقاله رياضي را داوري كنيم
17
چندجمل هاي نگاري؛ تلفيقي از رياضي و هنر
18
چندين ترتيب تصادفي ميان سيستم هاي (n-1) از n متشكل از مولفه هاي مقياس
19
چه وقت همۀ صفر هاي يكچندجمله اي، حقيقي و متمايزند؟
بازگشت