<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : فاصله اطمينان براي پارامتر توزيع نمايي تحت سانسور بازه اي تا : فهم پديدارشناسانه تجربة زيسته معلمان دوره ابتدايي از ارتباطات كلامي
بازگشت