<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
فاصله اطمينان براي پارامتر توزيع نمايي تحت سانسور بازه اي
2
فرآيندهاي شناختي در كودكان با نيازهاي ويژه: معرفي و كاربرد نظريه عصب روان شناختي پاس
3
فراتركيبي از تعاريف و مؤلفه هاي تفكر آماري
4
فراگيرسازي كودكان با نيازهاي ويژه در پيش از دبستان
5
فراگيرسازي معكوس براي دانش آموزان با ناتواني
6
فردوس الحكمه، يكي از نخستين دانشنامه هاي مختصر پزشكي
7
فرضيه فاجعه زدگي: تأثير پايدار فاجعۀ مغول در تاريخ سياسي، اجتماعي و علمي ايران
8
فرمول هاي عجيب رامانو جان براي عدد پي "به مناسبت 14 مارس، روز عدد پي"
9
فضاهاي ضرب داخلي: از اتحاد متوازي الاضلاع تا سه گانۀ جيمز
10
فلك علاء تبريزي و سه متن آموزشي كهن دانش استيفا
11
فناور يهاي پوشيدني براي افراد آسي بديده بينايي: معرفي دستگاه “هوروس “
12
فنيل كتونوريا
13
فهم پديدارشناسانه تجربة زيسته معلمان دوره ابتدايي از ارتباطات كلامي
بازگشت