<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
حجم نمونه بهينه در مدل سازي چند سطحي: بررسي تأثير حجم نمونه بر اثرهاي ثابت و تصادفي با استفاده از داده هاي تيمز
2
حذف انتگرال از كتابهاي رياضي، دغدغه معلمان مدارس، دردسر استادان دانشگاه
3
حركت از نگاه ابن سينا و ابوالبركات بغدادي
4
حساب نزد اهل نجوم: رساله اي در حساب شصتگاني
5
حسام الدين سالار و جامع قوانين علم الهيئه او
6
حسين غيور: استادي در هندسه
7
حفاظتِ تفويضي از شهرهاي اسلامي در عجايبنگاريهاي مسلمانان در سدههاي ميانه: كاركرد و صورت طلسمهاي شهري
8
حكيم عمر خيام نظريه پرداز معادلات درجه سوم
9
حل چند قضيه از كتاب اصول اوائل هندسه و عمليات آن نوشتۀ نجم الدوله در ترسيم چند ضلعيهاي منتظم و كاربرد آنها در كاشيكاري و معماري
10
حل كننده سخت ترين مسأله هاي ساده نظريه اعداد
11
حمايت و مداخله رفتاري مثبت براي دانش آموزان با مشكلات رفتاري- هيجاني
12
حمله ساختاري رياضيدانها و اختلال در مسأله قديمي قرن
بازگشت