<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ساخت مدل پيشگوي ناپارامتري براي ميدان فضايي با استفاده از قضيه تصوير
2
ساخت مربع وفقي به كمك حركت اسب شطرنج در رياضيات دورۀ اسلامي
3
ساخت، رواسازي و هنجاريابي آزمون لذت تحصيلي براي دورة دوم آموزش ابتدايي
4
ساختارگرايي در فلسفۀ رياضي معاصر
5
ساعت آفتابي
6
ساعتهاي آفتابي در تونس و ديگر كشورهاي قلمرو تمدن اسلامي
7
سالي پر از لحظه هاي ارشميدسي: 10 پيشرفت شگرف رياضي در سال 2019
8
سامانه شجره نامه رياضي و گشت و گذاري در آن
9
سخنراني بسيار بد ارائه نكنيد
10
سخنراني دكتر اميدعلي كرم زاده در مراسم اولين گراميداشت روز زنان در رياضيات: دانشگاه شهيد بهشتي، 22 ارديبهشت 1398
11
سخنراني رئيس انجمن در پنجاهمين كنفرانس رياضي ايران
12
سخنراني ميثم نصيري در كنگره بين المللي رياضيدانان ريودوژانيرو، برزيل، 2018
13
سرآغاز دانش رنگ شناسي در تمدن اسلامي تا پايان سده ششم هجري
14
سرانجام استفادهي كوركورانه از روشهاي آماري
15
سرّ اسرار كيمياي رازي: تأملي بر دو مفهوم بنيادين صبغ و اكسير در سنّت صناعت
16
سطوح مختلف آگاهي واج شناختي و رابطة آ نها با درك متن نوشتاري نوجوانان: شواهدي از دانش آموزان پايه دهم متوسطه
17
سن مناسب شروع آموزش زبان خارجي با تأكيد بر زبان انگليسي با توجه به عوامل فرهنگي: سنتزپژوهي
18
سنتز پژوهي عوامل كليدي موفقيت در آموزش و توسعه حرفه اي از طريق بازي وار سازي بر مبناي مدل روبرتس
19
سنجش اثر حضور اتباع خارجي در بازار كار كشور
20
سنجش شاخص فلاكت اقتصادي در استان هاي مختلف ايران و آثار اقتصادي بلندمدت آن
21
سنجش كيفيت يادگيري رياضيات در دانش آموزان پايۀ ششم شهر تهران
22
سه حكايت از گلستان سعدي از منظر نظريۀ بازي ها
23
سه رون، شش جهت، هفت كشور: پژوهشي در تاريخ مفهوم رون معماري
24
سه عامل اصلي توسعه كشور
25
سياحان اروپايي در حكومت عثماني و صفوي
26
سير تحول بولتن انجمن رياضي ايران (1398-1352) به مناسبت پنجاهمين كنفرانس رياضي كشور
27
سير تكامل نظريۀ گروه ها تا رده بندي گروه هاي سادۀ متناهي
28
سير هندسه اقليدسي از اقليدس تا شيخ الرئيس بوعلي سينا
بازگشت