<< طرحهاي تحقيقاتي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آزمون هاي بخش پذيري ( گزارش هسته پژوهشي نظريه اعداد )
2
آسيب شناسي گزينش دانشگاهي در ايران ﴿ با نگرش طولي و تطبيقي بر داده ها و پژوهش ها﴾
3
آشنائي با هندسه مختلط
4
آشنايي با نابرابريها
5
آشنايي با نظريه گره ها
6
آمار گيري نمونه اي
7
آناليز تركيبي : شمارش توابع و روابط
8
آناليز تركيبي : مبحث مسيرها
9
آناليز تركيبي و احتمال
10
آنسوي مرزهاي هندسه
بازگشت