<< طرحهاي تحقيقاتي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تأثير برنامه آموزش خلاقيت در دانش، نگرش و مهارتهاي تدريس معلمان
2
تاريخ پيدايش رياضي
3
تاريخ فشرده رياضيات
4
تاريخچه كشف و پيدايش عدد
5
تبديلات هندسي و تجانس
6
تجزيه SVD براي درون يابي چند جمله اي هم فاصله
7
تحقيقي در زمينه وضعيت خوابگاه هاي دانشگاه اصفهان
8
تحقيقي درباره خانه رياضيات اصفهان
9
تحليل آماري عوامل مؤثر بر سطح علمي شركت كنندگان آزمون سراسري دبيران دوره متوسطه ارديبهشت ماه 77 رشته هاي امتحاني: رياضي و تاريخ
10
ترسيمات هندسي : رسم انواع مثلث با داده هاي متفاوت
11
تركيبات
12
تركيبيات
13
تركيبيات / گراف
14
تعاريف اوليه در هندسه
15
توابع
16
توابع بازگشتي
17
توپولوژي
18
توزيع هاي گسسته چند متغيره
بازگشت