<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پايان سنت حدنامهنويسي توصيفي و سهم مهندس بُغايري در نقشهبرداري مدرن ايران
2
پايش نيمرخ بيزي در حضور متغير پنهان: مسئلۀ پرتابنيزك
3
پايه هاي تودرتو و كاربردهاي آنها
4
پديده سالخوردگي جمعيت در ايران
5
پردازش حسي و رفتار
6
پروژه دانش آموزي با عنوان: نگاهي به توپولوژي
7
پژوهش هاي انجام شده در تاريخ رياضيات دورۀ اسلامي تا سال 1985 ميلادي
8
پژوهشكدۀ تاريخ علم دانشگاه تهران
9
پژوهشگري كه راه جديدي براي درك ارتباطات ابداع كرد
10
پنج اصل براي بازي هاي رياضي غني از لحاظ آموزشي
11
پنجاه سال انجمن رياضي آمريكا
12
پيامدهاي داشتن خواهر يا برادر آسيب ديده شنوايي
13
پيچش توزيع هاي نرمال چند متغيره و نمايي استاندارد: نظريه و كاربرد
14
پيدايش مجموعه هاي باز، مجموعه هاي بسته و نقاط حدي در آناليز رياضي و توپولوژي
15
پيرامون مدال فيلدز كوچر بيركار
16
پيروي، نقد يا اجتهاد در موضوع "سرفصل" دروس دانشگاهي
17
پيش بيني اختلال هاي هيجاني بر اساس شدت آزارديدگي در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر جاجرم
18
پيش بيني بي پاسخي در يك آمارگيري كارگاهي با استفاده از تركيب روشهاي يادگيري ماشين
19
پيش بيني تعامل مادر- كودك بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله اي مادران داراي كودك با كم تواني هوشي
20
پيش بيني هايي در ارتباط با ويروس جديد كرونا (كوويد- 19)
21
پيش نهادي براي به كارگيري نمونه گيري مجموعه رتبه اي در آمارگيري هزينه و درآمد خانوار
22
پيشنهادهايي براي پوست اندازي رياضيات در ايران: طرح اوليه
23
پيوند آميخته- مقياس نرمال براي مدلسازي سري هاي زماني دودوئي تحت رهيافت فضا- حالت
بازگشت