<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
با كاروان حلّه
2
باز هم جانورنامه
3
بازتاب انتشار مجله تاريخ علم در محافل علمي
4
بازتاب گفتمان پزشكي در مطبوعات دوره مشروطه و پهلوي اول
5
بازخواني ميراث ابوالوفا بوزجاني در صناعات معماري
6
بازداري پاسخ، توجه پايدار و ابعاد همدليݡ در كݡودكان با اختلالات رفتاري برون نمود
7
بازشناسي عوامل مؤثر در فضاي بازنمايي كودكان با تكيه بر نقاش يهاي آ نها (مطالعۀ موردي: فضاهاي آموزشي)
8
بازشناسي مفهوم و تبيين جايگاه زبان امكان در برنامه هاي درسي و آموزش با تأكيد بر دوره ابتدايي
9
بازنمايي چالش هاي آموزش مجازي در نظام آموزش عالي ايران: مطالعه اي با روش پديدار شناسي
10
بازنمايي معنايي پديدۀ هويت حرفه اي مديران مدارس متوسطه و ارائة مدلي پارادايميك
11
بازي در كاردرماني
12
بازۀ اطمينان بيشينه چگالي بوت استرپي با كاربرد در داده هاي آب و هواشناسي
13
بانوي خورشيد
14
بحثي تاريخ نگارانه دربارۀ موانع يا عوامل ايجاد انقلاب علمي در تمدن اسلامي و غرب
15
بحثي درباره دوره 2820 سالي در تقويم هجري شمسي
16
بحثي دربارۀ پيدايش جبر در دورۀ اسلامي
17
بدترين تخصيص بيمه نامه هاي لايه اي براي ريسك هاي مستقل و هم توزيع نمايي
18
برآورد E- بيزي پارامتر قابليت اعتماد در توزيع رايلي وارون تحت نمونه گيري مجموعه رتبه دار
19
برآورد آماري عدد π با استفاده از مستطيل ها در مسئله سوزن بوفون
20
برآورد آنتروپي گذشته در داده هاي طول-اريب
21
برآورد استوار در مدل رگرسيون خطي: روش واگرايي توان چگالي
22
برآورد بيزي پارامتر تنش- مقاومت تحت نمونه هاي سانسور فزاينده پيوندي در توزيع لوماكس
23
برآورد بيزي پارامتر قابليت اعتماد چندمؤلفه اي تحت داده هاي سانسور فزاينده پيوندي بهبود يافته
24
برآورد پارامتر تنش مقاومت در توزيع لامبداي تعميم يافته
25
برآورد پارامتر شدت ترافيك و احتمال پايايي مدل صف بندي M/M/c تحت يك زمان توقف در سيستم
26
برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لوژستيك به كمك ماكسيمم آنتروپي تعميم يافته
27
برآورد ضرايب مدل رگرسيون خطي با استفاده از برآوردگرهاي انقباضي نوع-ليو
28
برآورد قابليت اعتماد تنش-مقاومت در سيستم هاي منسجم بر اساس توزيع نمايي
29
برآورد قابليت اعتماد در مدل n1- تنش n2 مقاومت در توزيع نمايي معكوس
30
برآورد كوچك ناحيه اي بيز تجربي استوار با توزيع آلفا- پايدار متقارن براي مولفه هاي خطا
31
برآورد مؤلفه هاي ميانگين توان دوم خطا در گردآوري آميخته مد داده ها
32
برآورد ماكسيمم درستنمايي پارامترها در مدل خطي تابعي تعميم يافته
33
برآورد مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته فضايي با ميدان تصادفي چوله گاوسي مانا
34
برآورد مدل هاي خطي آميخته با خطا در اندازه گيري در حضور هم خطي
35
برآورد موجكي تابع چگالي چندك به روش آستانه اي بلوكي تحت تابع زيان L2
36
برآورد مينيماكس مجانبي-موضعي براي پارامترهاي توزيع نرمال چند متغيره
37
برآوردگر بيزي و بيز تجربي تابع قابليت اعتماد در سيستم تنش- مقاومت چند مؤلفه اي بر اساس توزيع رايلي تعميم يافته
38
برآوردگر ماكسيمم درستنمايي توزيع آلفا- پايدار
39
برآوردگرهاي بيزي آستانه موجك براي تابع رگرسيون ناپارامتري بر اساس توزيع پيشين آميخته
40
برآوردگرهاي بيزي و E- بيزي در مدل بر نوع 12 بر اساس داده هاي سانسور شده تحت تابع زيان گاماي برگردانده
41
برآوردگرهاي تاوانيده در مدل رگرسيون كاكس
42
برآوردهاي E- بيزي و بيزي سلسله مراتبي پارامتر توزيع رايلي
43
برآوردهاي بيز تجربي انواع همبستگي براي داده هاي طولي-ديناميكي در مدل هاي سلسله مراتبي ناهمگن
44
برآوردهاي توانمند در مدل رگرسيون پواسون
45
برآوردهاي ميانگين جامعه با بكارگيري نمونه گيري پساطبقه اي قضاوتي در نمونه گيري طبقه بندي شده
46
برآورديابي و پيش بيني براي توزيع پواسن-نمايي بر اساسركوردها و زمان هاي بين ركورد: يك مطالعۀ مقايسه اي
47
برازش مدل هاي سري زماني شمارشي روي تعداد مراجعين به مراكز ترك اعتياد در شهرستان سمنان
48
براورد بخت هاي بيكاري افراد 15 ساله و بيش تر
49
براورد تعداد كارگران مشمول قانون كار
50
براورد سرعت باد در شهرستان بم
51
براورد طرح پايه ميانگين جامعه متناهي در نمونه گيري از مجموعه رتبه دار
52
براورد فرصت شغلي در ايران
53
براورد واريانس براوردگر ميانگين جامعه اي در نمونه گيري دوفازي در حضور بي پاسخي واحد
54
برج رادكان: پژوهشي بر وابستگي معماري با نجوم و گاهشماري نوشته منوچهر آرين (ضياء) مشهد: كتابكده كسري، 1394، 72ص.
55
برخي از مسئله هاي مدرسه و دانشگاه
56
برخي رهيافت هاي جديد به مسئلۀ ضعيف شدۀ شانزدهم هيلبرت
57
بررس ي تاريخ ي تغييرات كتابهاي درس ي تاريخ طبيعي مدارس با تأكيد بر موضوع تكامل جانوران و انسان از دو رۀ قاجاريه تا كنون
58
بررسي آراي پزشكان تمدن اسلامي در بارۀ ورزش
59
بررسي اثربخشي آموزش كفايت اجتماعي خانواده محور بر مهارت هاي اجتماعي كودكان با كم تواني ذهني
60
بررسي اثربخشي برنامه تربيت بدني بر بهبود شايستگي اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني در دوره پيش حرفه اي
61
بررسي اثربخشي بستۀ آموزشي كاركردهاي اجرايي سرد در هيجانات تحصيلي دانش آموزان عادي پايۀ ششم ابتدايي
62
بررسي اثربخشي مداخلة آموزش مثبت بر بهزيستي (شكوفايي)، ابعاد مختلف توانمندي هاي شخصيتي و خوش بيني دانش آموزان
63
بررسي اثربخشي مداخله رواني- اجتماعي بر بازداري و تنظيم هيجاني كودكان با اختلال طيف اتيسم داراي عملكرد بالا
64
بررسي اثربخشي موسيقي ملايم در حين انجام فعاليتهاي حرفه اي بر بهبود عملكرد شغلي، خودكارآمدي و رفتار سازشي دختران كم توان ذهني
65
بررسي اصالت نسخههاي فارسي جرّثقيل
66
بررسي الگوي ساختاري تاب آوري، خو شبيني و اميد به زندگي با رشد پس از آسيب در مادران داراي فرزند با اختلال طيف اُتيسم: نقش ميانجي باورهاي مذهبي
67
بررسي الگوي گذران وقت والدين ايراني
68
بررسي امكانات تركيب واحدهاي نغمگي و ملايمت آكوستيكي آنها در موسيقي ايران
69
بررسي تأثير برنامه فلسفه براي كودكان بر افزايش مهارتهاي شناختي دانش آموزان با استفاده از مؤلفه هاي تربيت اقتصادي سند تحول بينادين آموزش و پرورش
70
بررسي تأثير توسعه بازارهاي مالي بر مصرف انرژي در كشورهاي عضو اوپك
71
بررسي تأثير سياست ماليات بر ارزش افزوده بر فرايند گذار از دولت رانتيير در ايران با استفاده از آمارهاي رسمي حوزه ي مالياتي
72
بررسي تأثير شهرنشيني بر نابرابري درآمد در ايران
73
بررسي تاثير بازخورد آگاهي از نتيجه با تواترهاي مختلف بر اكتساب يك مهارت هدف گيري در كودكان با نشانگان داون
74
بررسي تاريخي امراض سلاطين و شيوه هاي درماني در كرمان عصر سلجوقي (583-442 هـ. ق)
75
بررسي تحليلي اختلال طيف اتيسم در نسخه پنجم راهنماي تشخيصي وآماري اختلال هاي رواني
76
بررسي تحليلي ويژگيهاي زيستي و سلامت عمومي والدين خويشاوند و غيرخويشاوند با بيش از يك فرزند با نيازهاي ويژه
77
بررسي تحولات زمان بندي ازدواج در ايران در سه دهه اخير (1365- 1395)
78
بررسي تطبيقي برنامه درسي هنر در دوره ابتدايي در ايران و ژاپن
79
بررسي تطبيقي نظام آموزش عالي ايران و آلمان
80
بررسي تطبيقي نظام آموزش عالي ايران و انگلستان
81
بررسي چالشهاي پژوهش در نظام آموزش عالي ايران
82
بررسي چالشهاي نظام آموزش عالي ايران
83
بررسي درك و فهم دانش آموزان پايه هشتم از احتمال
84
بررسي دلايل حركت زمين در رسالۀ قانون ناصري از عبدالغفار نجمالدوله
85
بررسي دلايل مركزيت و سكون زمين در آثار هيئت دورۀ اسلامي
86
بررسي رابطه بين باز بودن تجاري و متغيرهاي كلان اقتصادي در كشورهاي اسلامي عضو گروه D8 مبتني بر رويكرد Panel VAR
87
بررسي رابطه بين نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي در ايران و كشورهاي منتخب
88
بررسي رابطه رهبري تحولي با عملكرد شغلي معلمان دوره دوم متوسطه شهر تهران
89
بررسي رابطه معلم ارشدي با خودكارآمدي معلمان تازه كار
90
بررسي رفتار رشد اقتصادي و بيكاري با تأكيد بر قانون اوكان
91
بررسي روش اصلاح اريبي ضربي با استفاده از هسته هاي نامتقارن
92
بررسي روشهاي مورد استفاده براي آموزش كودكان ديرآموز در مدارس ابتدايي و ارائه راهكارهاي كيفيت بخشي به آنها
93
بررسي روند تغييرات جمعيت ب يهمسر به دليل طلاق در سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن ايران: 95-1365
94
بررسي ساختار آموزش و پرورش كرمان در دورۀ پهلوي اول (عوامل رشد و موانع توسعه)
95
بررسي سند پيشگويي تاريخ پايان جنگ جهاني اول نوشتۀ عبدالعلي نجمالدوله تبريزي و معرفي او
96
بررسي شاخص هاي بخش مسكن و ساختمان در سال هاي 1395-1395
97
بررسي طول مدت بيكاري، علل ترك شغل و ماندگاري در بازار كار ايران
98
بررسي عملكرد و نقش مستشاران اتريشي درآموزش قشون و انتقال دانش و فناوري نظامي به ايران در عصر ناصري
99
بررسي عملكرد و نقش مستشاران فرانسوي درآموزش قشون و انتقال دانش و فناوري نظامي در عصر ناصري
100
بررسي عوامل مؤثر بر طول مدت ارتكاب مجدد جرم با استفاده از مدل مخاطرات متناسب كاكس
101
بررسي فرايند اجراي نظام دوري در مدارس ابتدايي (شهرستان مشهد)
102
بررسي كرا نهاي ضريب همبستگي پيرسون و كاربرد آن در تحليل خسار تهاي بيم هاي
103
بررسي مثال هاي نقضدر كتاب اثبا ت ها و ابطال ها
104
بررسي محلول ها در الرياض الكبير منسوب به جابر بن حيان
105
بررسي معناشناسي زبان در كودكان د اراي بيماري فنيل كتونوريا
106
بررسي ميزان تأثيرپذيري ابوالعز جزري (د . 602 ق / 1205 م) از ايده ها ي بني موسي بن شاكر (قرن 3ق / 9م) در طراحي فواره هاي خودكار
107
بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي شهروندي جهاني در آموز ش و پرورش ايران (مطالعه موردي اسناد بالادستي نظام آموزش و پرورش)
108
بررسي ميزان قابليت رگرسيون فازي هيبريد بر مبناي مقايسه با ساير روشهاي رگرسيوني
109
بررسي نتايج ارزشيابي برنامه درسي كسب شده فارسي دوره اول ابتدايي: نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در كسب مهارتهاي يادگيري زباني
110
بررسي نظام آموزش عالي كشورهاي جهان و ايران
111
بررسي نظريۀ اخلاق اشيا و عامليت فناوري و پيامدهاي آن در تعليم وتربيت
112
بررسي نقش اينترنت بر عملكرد سيستم بانكي (رويكرد داده هاي پانلي)
113
بررسي نقش مهاجرت روستائيان در پيدايش محلات اسكان غيررسمي (مطالعه موردي محله مير اشرف شهر اردبيل)
114
بررسي نيازهاي دانش آموزان آسيب ديده ي بينايي با همبودي ناتواني يادگيري
115
بررسي و ارزيابي الگوهاي ناتواني در علوم توان بخشي
116
بررسي و تحليل مقدماتي ترجمه فارسي زيج شستكه
117
بررسي و مقايسه عامليت انساني و مؤلفه هاي آن در ميان دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه دولتي
118
بررسي وضعيت و تحولات شهرنشيني ايران با تأكيد بر دوره ي 1385-1395
119
بررسي ويژگي هاي آنتروپومتريك بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن براي انجام برنامه ريزي هاي لازم جهت پيشگيري (مطالعه موردي- شهرستان روانسر از توابع استان كرمانشاه)
120
بررسي ويژگيهاي روان سنجي پرسشنامه ادراك دانشجويان از سنجش و ارزيابي فعاليت ها
121
بررسي ويژگيهاي مديريت مدرسه با رويكرد اسلامي: ارائه ابزار سنجش معتبر و الگوي پيشنهادي
122
بررسي يك ساعت خورشيد استوانه ي عربي اسلامي
123
برنامه آموزش و غن يسازي مهار تهاي ارتباطي (PEERS) براي نوجوانان با اختلال طيف اُتيسم (ASD)
124
برنامه درسي هسته اي گسترده براي دانش آموزان با آسيب بينايي
125
برندگان مدال فيلدز 202
126
برنولي و كتاب فن حدس زدن
127
برهان اِنّي در روش علمي ابوريحان بيروني
128
بريل آموزي
129
بسترها و مباني نظري شكل گيري جوامع يادگيري حرفه اي: الگوهاي جوامع يادگيري و مقايسه آن ها
130
بعد فراكتالي واژگان در يك نوشته
131
بُنِه: نظامهاي زراعي سنتي در ايران
132
بنيان گذاري علم جبر در دورۀ اسلامي
133
به دست آوردن برآوردگرهاي گشتاوري با استفاده از تابع توزيع تجربي
134
بهبود پيش بيني بازگشتي تحليل مجموعه مقادير تكين در مدل هاي سري زماني ساختاري با استفاده از پالايش داده ها و الگوريتم وزني
135
بهبود طرح نمونه گيري تعويقي چندگانه بر اساس انديس كارايي ST pk
136
بهبود مدل فلگي-سانتر در اتصال ركوردي با استفاده از مدل لگ خطي و اصلاح وزن
137
بهينه سازي برآورد پارامتر شدت ترافيك مدل صف بندي 1/M/M تحت روش هاي برآورد بيزي
138
بهينه سازي قابليت اطمينان و هزينه در سيستم هاي سري- موازي تعمير پذير با نرخ شكست واني شكل
139
بهينه سازي مسيريابي تكنسين هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش با تقاضاي احتمالي و محدوديت ظرفيت با استفاده از خوشه بندي: مطالعه موردي در شهر اصفهان
140
بي انگيزگي تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطة اول نواحي روستايي: يك مطالعه داده بنياد
141
بيانيه انجمن رياضي ايران در مورد استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي در نشر
بازگشت