<< مقالات الكترونيكي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
مؤسسۀ تاريخ علوم عربي- اسلامي فرانكفورت: به مناسبت نودسالگي فؤاد سزگين
2
مؤسسۀ تاريخ علوم عربي دانشگاه حلب
3
مؤلفه هاي زبان شناختي در ناتواني هاي يادگيري با تمركز بر اختلال خواندن
4
ماروين جي. گرين برگ، 2017-1935
5
ماهيت پيوستاري علم
6
ماهيت زاويه؛ زمينۀ تاريخي و تصحيح "رساله في الزاويه" اثر شمسالدين محمد خفري
7
ماهيت فيزيكي افلاك: بررسي مفهوم فلك در آثار هيئت
8
مباني فلسفي براي تربيت ديني افراد ك متوان ذهني بر اساس فلسفه ملاصدرا
9
مبحث تقويم در زيج جامع كوشيار گيلاني (بر اساس ترجمه فارسي كهني از قرن پنجم)
10
متغيرهاي تصادفي توأم فازي وابسته بر اساس -α بدبينانه
11
متكلم و رياضيدان: فخر رازي و آثار هندسي ابن هيثم
12
مثالي از يك تابع توماي يك به يك
13
مثلثات كروي در زيج جامع كوشيار گيلاني
14
مجلس، محلي براي تبادل نظر علمي و سرآغاز تأليف يك رساله از محمد زكرياي رازي (251-313ق./ 865-925م.)
15
مجموع هاي انتخابي يك سري نامتناهي
16
محاسبه رايانه اي بهترين كيسه بندي در گاهشماري هجري شمسي
17
محاسبۀ تقريبي انتگرال بيضوي كامل نوع سوم
18
مخروطات در متون رياضي نظام آموزشي معاصر ايران
19
مداخله زودهنگام براي كودكان خردسال با آسيب بينايي
20
مداخله زودهنگام براي نوآموزان ديرآموز در دوره پيش دبستان
21
مداخله گروهي مديريت خشم در افراد با ناتواني هاي چندگانه و جسمي
22
مداخله هاي كاردرماني در اختلالهاي ادراك ديداري
23
مداخله هاي كاردرماني در دانش آموزان با ناتواني يادگيري ويژه
24
مدخل هاي تاريخ علم در دايرةالمعارف اسلام
25
مدرسه ترجمه حنين بن اسحاق
26
مدرسه خلاق؛ چيستي و چگونگي در دوره ابتدايي
27
مدرسۀ پزشكي گنديشاپور، مهم ترين مركز پزشكي دوران باستان
28
مدل بندي پاسخ هاي طولي آميخته دومتغيره پيوسته-شمارشي و پيوسته-ترتيبي آماسيده با امكان گم شدگي غير تصادفي
29
مدل بندي داده هاي تابعي با رويكرد رگرسيون مؤلفه اصلي بر اساس معيار اعتبار سنجي متقابل تعميم يافته
30
مدل بندي رگرسيوني چندكي آميخته تاوانيده دوگانه از طريق رويكرد درستنمايي
31
مدل بندي عوامل موثر بر طول مدت زمان بيكاري با استفاده از تجزيه و تحليل بقا
32
مدل توأم بتا - دوجمله اي و ترتيبي با اثرهاي تصادفي براي تحليل پاسخ هاي آميخته طولي
33
مدل توأم داده هاي شمارشي طولي و زمان تا رخداد پيشامد صفر آماسيده با استفاده از مدل HIV/AIDS مطالعه موردي مجموعه داده هاي :AFT
34
مدل خود بازگشتي صحيح مقدار مرتبه اول بر اساس عملگر نازك دو جمله اي منفي با نوفه هاي وابسته
35
مدل خودبازگشتي گسسته مقدار بر اساس نوفه هايي با توزيع نمايي-وايبل گسسته
36
مدل رگرسيون بردار تكيه گاه و مقايسه آن با رگرسيون نيم پارامتري
37
مدل رگرسيون فضايي ضريب متغير براي عوامل خطر نسبي بيماران سرطان مري
38
مدل رگرسيون لاسو بيزي با خطاي نامتقارن در بعد بالا
39
مدل ساختاري درگيري تحصيلي بر اساس اهداف پيشرفت و خودتنظيمي با ميانجيگري انگيزش تحصيلي در دانش آموزان دختر دورة متوسطه دوم شهر ايلام
40
مدل ساختاري عملكرد تحصيلي بر اساس خودكارآمدي تحصيلي و انگيزش تحصيلي با ميانجيگري درگيري شناختي در دانش آموزان رشتۀ رياضي- فيزيك
41
مدل سازي احتمالي وجه تأليفي نظريه ها در اقتصاد
42
مدل سازي بيزي بر اساس داده هاي حاصل از اينترنت اشياء
43
مدل سازي داده هاي بقا طولاني مدت با استفاده از تابع مفصل كلايتون بر روي داده هاي پيوند قرنيه دو طرفه
44
مدل سازي رياضي براي استخراج تقويم هجري قمري قراردادي
45
مدل سازي سن تقويمي به روش رگرسيون ستيغي كمترين توان هاي دوم پيراسته
46
مدل سياره اي قطب الدين شيرازي در اختيارات مظفري
47
مدل هاي رگرسيوني براي تحليل داده هاي چوله دو مدي
48
مدل هاي رگرسيوني غير خطي با توزيع نرمال/ مستقل
49
مدل هاي نيمه پارامتري استوار تنك در داده هاي با بعد بالا
50
مدل يابي نقش ميانجي احساس تنهايي در رابطه بين سبك هاي دلبستگي با وابستگي شبكه هاي اجتماعي مجازي
51
مدلسازي ويدئويي: مباني نظري، انواع، اثربخشي، كاربرد و گام هاي اجرا
52
مدلهاي داستاني و مدلهاي استعاري: نگاهي انتقادي به داستانانگاري مدلهاي علمي
53
مدلي از شوك گردشي در حالت گسسته
54
مديريت تقسيم آب در ايران قديم با تكيه بر ابزار پنگان
55
مراسم دهه رياضيات در دانشگاه هرمزگان
56
مربع محاطي: مسئله اي زيبا در هندسه و توپولوژي
57
مروري بر آثار قاسم علي قائني رياضي دان و منجم سده يازدهم هجري و بررسي محتواي رساله هاي اسطرلاب او
58
مروري بر آسيب هاي گفتاري و زباني در كودكان مبتلا به فلج مغزي
59
مروري بر احتمال ورشكستگي برخي از مدل هاي ريسك بيمه غيرزندگي
60
مروري بر اختلال هماهنگي رشدي
61
مروري بر تاريخچۀ آناليز تابعي
62
مروري بر جدايي گزيني فضايي در جمعيت شناسي
63
مروري بر جديد ترين سخت افزارها و نرم افزارهاي كمك آموزشي ويژه ي كودكان و دانش آموزان نابينا و كم بينا
64
مروري بر سير تاريخ علم آمار
65
مروري بر طبقه بندي تشخيصي سلامت روان و اختلالات تحولي دوران نوزادي و ابتداي كودكي
66
مروري بر عمل هاي با نقص همگني يك
67
مروري بر فرم هاي فيستر
68
مروري بر كاربرد چندرسانه اي ها در ناتواني هاي يادگيري
69
مروري بر كيمياي جابري، توليد آهن و فولاد در كتاب البرهان في أسرار علم الميزان
70
مروري بر مشكلات متداول رگرسيون و راه حل هاي آن ها
71
مروري بر مفهوم آشوب در دستگاه هاي ديناميكي گسسته
72
مسأله بساطت فلك محدّدالجهات و مناقشۀ قوشچي در آن با تأكيد بر مقصد دوّم از فصل دوّم شرح تجريد الاعتقاد
73
مسئله بهينه سازي در سيستم هاي سري با تعداد مؤلفه هاي تصادفي از خانواده توزيع هاي سري تواني
74
مسئله پالايش در معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن در برآورديابي
75
مسئله هاي رياضي پيرامون شطرنج از ايران هزار سال پيش و ارتباط آنها با مربع هاي وفقي و نظريۀ گراف ها
76
مسألۀ كيفيات ثانويه در فلسفۀ ابن سينا
77
مسئوليت پذيري شخصي و هيجانهاي تدريس در معلمان: نقش واسط هاي خوش بيني آموزشي
78
مستند اسرار سطح: چشم انداز رياضي مريم ميرزاخاني
79
مسيرهاي جديد در محاسبات عددي
80
مشاهداتي در چند كنگره بين المللي رياضي پيشگان
81
مشكلات آموزش برخط در دوران كرونا از ديدگاه معلمان و والدين و ارائۀ راهكارها
82
مصاحبه با اميلي سَ وج- اسميت: دربارۀ پزشكي دورۀ اسلامي
83
مصاحبه با دكتر سياوش شهشهاني
84
مطالعات غربي دربارۀ كارهاي كوشيار گيلاني
85
مطالعات يوكيو اُهاشي 1 در بارۀ نجوم هندي
86
مطالعه آماري يافتن دوز بهينه فاز اول در بيماران مبتلا به لوسمي
87
مطالعه اي بر ترتيب هاي اولويت اميد رياضي، مطلوبيت مورد انتظار و اميد رياضي تحريف شده
88
مطالعه اي بر ميانگين مانده ركوردها در مدل تصادفي هندسي
89
مطالعه اي بر هم ارزي قابليت اعتماد در روش هاي كاهش و افزونگي
90
مطالعه كيفي شرايط، زمينه ها و پيامدهاي كارآفريني در صنايع دستي شهر اصفهان براي دانش آموزان: (ارائه يك نظريه مبنايي)
91
مطالعه مقايسه اي گره مادر در گستره شيوه هاي ترسيم با ارائه و معرفي شيوه اي نامكتوب
92
مطالعه و بررسي روندها در يك سري زماني از داده هاي تابعي
93
مطالعه ي تطبيقي ويژگي هاي زنان و مردان سرپرست خانوار به تفكيك مناطق شهري و روستايي در سرشماري 1395
94
مطالعۀ تحليلي هنر سياهقلم در فلزكاري دورۀ سلجوقي و كاربست آن در گسترش هنر دورۀ معاصر
95
مطالعۀ تطبيقي برنامه هاي درسي هدايت شغلي به منظور ارائۀ رهنمودهايي براي نظام آموزش و پرورش ايران
96
مطالعۀ تطبيقي نقش ابزار جنگيِ منجنيق در نسخۀ جامع التواريخ ايلخاني با ساز و كار علميِ ابزار در منابع علمي
97
مطالعۀ سير تحوّل كتاب هاي رياضي مدرسه اي ايران (دورۀ ابتدايي و راهنمايي) و تعيين نقش تحوّلات اتتمايي در كتاب هاي درسي رياضي از آغاز آموزش رسمي (1290) تا (1390
98
معرف مجله نظريات
99
معرفي ابزارها و نماگرهاي كليدي ارزيابي كيفيت ثبت ها و داده هاي اداري براي استفاده در سرشماري نفوس و مسكن
100
معرفي الگوي نقاط قوت و ضعف براي شناسايي و تشخيص كودكان با ناتواني هاي يادگيري ويژه
101
معرفي برنامه سالهاي شگفت انگيز به منظور كاهش مشكلات رفتاري كودكان با اختلالهاي هيجاني- رفتاري
102
معرفي تأليفاتي جديد در حوزه تاريخ علم
103
معرفي خانواده اي از توزيع هاي مكمل
104
معرفي رسالۀ في الآلات العجيبة اثر عبدالرحمن خازني
105
معرفي روش آموزش شناختي- رفتاري "استامپ" براي كودكان و بزرگسالان با اختلال طيف اتيسم باعملكرد بالا
106
معرفي روش انقباض
107
معرفي روشي جديد براي نقطه انشعاب در توليد درختان تصميم
108
معرفي كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء نوشتۀ موفق الدين احمد خزرجي مشهور به ابن ابي اصيبعه، پژوهش و برگردان دكتر محمد ابراهيم ذاكر، 2ج، 1033 ص، انتشارات زعيم با همكاري جامعۀ گياه درماني ايران، تهران، 1393 ش
109
معرفي كتاب: بازنامۀ ناصري نوشتۀ تيمور ميرزا حسامالدوله، تصحيح هيبتالله مالكي
110
معرفي نسخ خطي: نقود الحساب
111
معرفي و گزارشي از چند سند در بارۀ درخواست ممنوعيت تدريس نظريۀ داروين در دبيرستان هاي دورۀ پهلوي دوم ) 1332 ش( با نگاهي به كتابهاي درسي با موضوع تكامل جانداران
112
معرفي و نقد كتاب و نشريات: رهياب ها
113
معرفي يك ميدان تصادفي ماناي چوله گاوسي
114
معرفي يكمدل بقاي فضايي با اثرات تصادفي چوله گاوسي و كاربرد آن در تحليل داده هاي بيماري كوويد- 19
115
معناي تاريخي اهميت سنت شرح نويسي بر اكر تئودوسويس: الحواشي الباقريّة
116
معيار نادرستي بر مبناي تابع مفصل بقاء
117
معيارهاي تشخيص يك رياضي دان برجسته پژوهشي چيست؟
118
معياري براي ارزيابي طرح هاي كاوش در آزمايش هاي پارامتر-استوار
119
مفاهيم و مباني تحليل داده ها و اطلاعات آماري در نظام آماري مدرن
120
مفاهيمي از قابليت اعتماد در محيط فازي
121
مفتاح الخزائ ن حاجي زين العطار شيراز ي شناسايي منابع، تبارشناسي دس تنوي سها و ارتباط آن با اختيارات بديع ي
122
مقاله برنده سال 1398 جايزه رياضي كرماني
123
مقاله تاريخي لبگ در انتگرال
124
مقاله رياضي مشترك استاد و دانشجو: موضوعي براي بحث
125
مقالۀ سوم از زيج جامع كوشيار و جوامع علم النجوم فرغاني: مقايسۀ ميان دو متن متقدم هيئت و جايگاه آنها در ميان رسالههاي هيئت
126
مقايسة انگيزش تحصيلي، خودتنظيمي و خود ارزشمندي دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر كرج
127
مقايسة دانش آموزان با خوشه هاي مختلف عاطفه تحصيلي از لحاظ فرسودگي تحصيلي
128
مقايسة سياست هاي جذب، تأمين و تربيت معلمان دوره ابتدايي بر اساس يادگيري دانش آموزان
129
مقايسه اثربازي اصلاحي در آب و خشكي بر گوژپشتي و دامنه دوركرد مفصل شانه كودكان پسر با كم تواني هوشي
130
مقايسه اثربخشي آموزش گروهي ذهن آ گاهي، آموزش شناختي-رفتاري و آموزش تركيبي به مادران بر كاركردهاي اجرايي و تنظيم هيجاني كودكان با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي
131
مقايسه اثربخشي آموزش والدگݡري مثبت و مديريت والدين بر مشكلات رفتاري كودكان
132
مقايسه اثربخشيݡ نقاشي درماني و بازي درمانيݡ گروهيݡ بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان با اختلال نارساييݡ توجه/بيش فعالي
133
مقايسه ادراك زمان در زيرنوع هاي اختلال كم توجهي- بيش فعالي
134
مقايسه استرس ادراك شده، انسجام خانوادگي و خودپنداره مادران كودكان با اختلال طيف اتيسم و عادي
135
مقايسه برآوردها و پيش گويي هاي بيز تجربي بر اساس طرح نمونه گيري مجموعه رتبه دار ركوردي و طرح نمونه گيري معكوس
136
مقايسه برخي عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش دوره هاي كارشناسي ارشد در دانشگاههاي شهيد بهشتي و صنعتي شريف
137
مقايسه تاثير تحليل رفتاركاربردي و بازي درماني بر مشكلات رفتاري كودكان با اختلال طيف اتيسم
138
مقايسه تحولي توانايي تشخيص هيجانات و سوگيري هيجاني در دانش آموزان كم توان ذهني
139
مقايسه تحولي نظريه ذهن در دانش آموزان با و بدون مشكلات ويژه يادگيري
140
مقايسه تصادفي پيچش متغيرهاي تصادفي مستقل در مدل مقياس
141
مقايسه تصادفي سيستم هاي (n-1) از n متشكل از مولفه هاي نرخ خطر متناسب اصلاح شده با چندين دورافتاده از لحاظ ترتيب نرخ خطر
142
مقايسه تطبيقي ريخت شناسي مدارس معاصر ايران با استفاده از روش چيدمان فضا
143
مقايسه تنيدگي شغلي و رضايت شغلي در معلمان دانش آموزان با كم تواني ذهني و معلمان دانش آموزان عادي
144
مقايسه چند الگوريتم برآورد ماكسيمم درستنمايي مدل آميخته خطي تعميم يافته فضايي
145
مقايسه خود بيمارانگاري، اضطراب اجتماعي و اجتناب شناختي در مادران دانش آموزان با و بدون مشكلات ويژه يادگيري
146
مقايسه رگرسيون لوژستيك با برخي از الگوريتم هاي يادگيري ماشين در رده بندي داده ها
147
مقايسه روشها و معادلات مختلف براي اعمال كبيسه هاي گاهشماري هجري خورشيدي در منابع مختلف
148
مقايسه روشهاي برآورد در مدل خطي تابعي
149
مقايسه روشهاي برآورد قابليت اعتماد مدل تنش- مقاومت چند مؤلفه اي در توزيع رايلي وارون
150
مقايسه روشهاي رگرسيوني كلاسيك با شبكه عصبي و ماشين بردار پشتيبان در رده بندي منابع آب هاي زيرزميني
151
مقايسه سازگاري اجتماعي پدران داراي فرزند با و بدون كم تواني ذهني
152
مقايسه سلامت عمومي و باورهاي غيرمنطقي معلمان مدارس استثنايي و عادي
153
مقايسه سه روش گشتاور-مبناي برآورد پارامتر مفصل براي خانواده FGM در حضور داده دورافتاده
154
مقايسه سيستم هاي منسجم با مولفه هاي وابسته براساس ترتيب ميانگين گذشته عمر
155
مقايسه سيستم هاي منسجم متشكل از مؤلفه هاي تصادفي از دو دسته مختلف
156
مقايسه شيوه درگيري و عوامل موثر در مداخله والدين در ارتباط با يادگيري دانش آموزان با اختلال كم توجهي- بيش فعالي و دانش آموزان عادي
157
مقايسه عملكرد خوشه بندي داده هاي بعد بالا توسط روش تصويرهاي تصادفي و برخي روش هاي مرسوم كاهش بعد
158
مقايسه كفايت اجتماعي د انش آموزان آسيب ديده شنوايي داراي مادران با و بدون استرس
159
مقايسه مهارت هاي حركتي دانش آموزان با كم تواني هوشي داراي لكنت زبان، مشكلات تلفظي و گفتار بهنجار
160
مقايسه ميزان رضايت از زندگي دانش آموزان با و بدون آسيب بينايي
161
مقايسه هاي تصادفي سيستم هاي موازي و سري متشكل از مولفه هاي مقياس با چندين دورافتاده
162
مقايسه ي سه روش رگرسيوني در بازسازي داده هاي تراز آب زيرزميني (مطالعه ي موردي)
163
مقايسه ي مدل سري زماني فازي درصدي و مدل سري زماني كلاسيك: بررسي توان پيش بيني كوتا همدت در نوسان هاي شديد
164
مقايسۀ تأثير آموزش راهبردهاي تبادلي، ارائۀ بازخورد مؤثر و شيوۀ رايج در درك مطلب
165
مقايسۀ توزيع هاي  دم پهن با استفاده از ورآنتروپي
166
مقايسۀ شيوۀ تحرير طوسي و مغربي از اُكَر تئودوسيوس
167
مقدمه اي بر پركولاسيون بستي و بندي روي مشبكه Z 2
168
ملاحظاتي درباره كتاب آيات بينات و رويارويي با داروينيسم
169
منجمان گنابادي در دوره صفوي
170
منحني هاي لورنتس پارامتري و ارتباط آن با شاخص هاي قابليت اعتماد
171
منشأ خطاهاي دانش آموزان در حل مسائل مربوط به سواد رياضي
172
منشأ، تاريخچه و اصول حساب سياق
173
مواجهۀ ايرانيان با فناوريهاي نوين در آمريكا و نتايج آن بر اساس اسناد منتشر نشده و مطبوعات عصر قاجاريه (مطالعۀ موردي تلگراف و تلفن).
174
مواجهۀ طبابت بومي با بيماريهاي وبا و طاعون در ايران دورۀ قاجار
175
مورخ يا كيمياگر به مثابۀ ريشه شناس: مطالعۀ موردي عنوان "ال- كيميا"
176
مي خواهم رياضيدان باشم فصل 9: سال هاي اول
177
ميانگين گيري بيزي مدل ها در تحليل رگرسيوني گاوسي وارون
178
ميراث چهل ساله
179
ميراث مسئلۀ نوزدهم هيلبرت
180
ميرزا عبدالغفار نجم الدوله: از پيشگامان ورود علوم جديد به ايران
181
ميزان كاربست نشانگرهاي تدريس اثربخش درس رياضي در دبيرستان هاي تيزهوشان و دولتي شهر اصفهان از منظر دانش آموزان
بازگشت